RIJSCHOOL MICHEL BAKKER

Rijschool Michel Bakker hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Rijschool Michel Bakker houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in iedergeval:

– uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
– verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
– passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
– geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
– op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Rijschool Michel Bakker zijn wij verantwoordelijk voorde verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemene zin nog vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op onze website.

Waarvoor verwerken wij contactgegevens:

‍Uw persoonsgegevens worden door Rijschool Michel Bakker verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

– het aangaan van overeenkomsten

– het begeleiden bij en uitvoeren van de rijopleidingen

– het aangaan van een arbeidsovereenkomst 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– NAW (naam, adres, woonplaats) gegevens

– e-mailadres

– geboortedatum


Verstrekking aan derden:

‍De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen(verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.


Minderjarigen:

‍Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen.


Bewaartermijn:

‍Rijschool Michel Bakker bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


Beveiliging:

‍Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregels genomen:

– fysieke toegangsbeveiliging

– IT beveiliging

– actief informeren van werknemers


Rechten omtrent uw gegevens:

‍U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


Klachten:

‍Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Als u naar aanleiding van onze privacybeleid nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.