RIJSCHOOL MICHEL BAKKER

Rijschool Michel Bakker hecht veel waarde aan de beschermingvan uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we heldere en transparanteinformatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaandaarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Rijschool Michel Bakker houdt zichin alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder deAlgemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in iedergeval:

– uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met hetdoel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijnbeschreven in dit privacy beleid.
– verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel diegegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze wordenverwerkt.
– passende technische en/of organisatorische maatregelenhebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
– geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen,tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijnverstrekt.
– op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uwpersoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Rijschool Michel Bakker zijn wij verantwoordelijk voorde verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onsprivacybeleid, of in algemene zin nog vragen hebt hierover of contact met onswenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op onze website.

Waarvoor verwerken wij contactgegevens:

‍Uw persoonsgegevens worden door Rijschool Michel Bakkerverwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:- het aangaan van overeenkomsten- het begeleiden bij en uitvoeren van de rijopleidingen- het aangaan van een arbeidsovereenkomst Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgendepersoonsgegevens van u vragen:- NAW (naam, adres, woonplaats) gegevens- e-mailadres- geboortedatum


Verstrekking aan derden:

‍De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijenverstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierbovenbeschreven doeleinden.Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijenwaarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen(verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiligingvan uw persoonsgegevens te waarborgen.Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aanandere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.


Minderjarigen:

‍Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen.


Bewaartermijn:

‍Rijschool Michel Bakker bewaart persoonsgegevens niet langerdan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grondvan de wet is vereist.


Beveiliging:

‍Wij hebben passende technische en organisatorischemaatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatigeverwerking, zo hebben we de volgende maatregels genomen:- fysieke toegangsbeveiliging- IT beveiliging- actief informeren van werknemers


Rechten omtrent uw gegevens:

‍U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van depersoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen deverwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door eenvan onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens doorons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indiengewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wijgehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


Klachten:

‍Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uwpersoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Als unaar aanleiding van onze privacybeleid nog vragen of opmerkingen hebt neem dancontact met ons op.