RIJSCHOOL MICHEL BAKKER

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan met Rijschool Michel Bakker, als wel op iedereen die lessen volgt of andere diensten afneemt van deze rijschool. Hierin staan alle afspraken die nageleefd moeten worden door Rijschool Michel Bakker en de leerlingen.


DE RIJSCHOOL DIENT ZICH TE HOUDEN AAN DE VOLGENDE AFSPRAKEN: ARTIKEL 1

1.1 De leerling krijgt praktijkles van een rij-instructeurdie aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen(WRM). De instructeurmoet in het bezit zijn van een geldige bevoegdheidspas.

1.2 Het praktijkexamen wordt door de rijschool binnen tweeweken gereserveerd nadat je de examenkosten betaald hebt.

1.3 De leerling legt het rijexamen in principe af met deauto waarin rijles wordt gegeven. In geval van overmacht kan het echtergebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.

1.4 De rijles moet volledig worden benut voor de leerling.Dus is het niet de bedoeling dat de instructeur in de lestijd andere zaken doetdie niets met de les te maken hebben, bijvoorbeeld: boodschappen doen.

1.5 De rijschool heeft voor het geval er iets gebeurtwaarvoor zij ten opzichte van jouw aansprakelijk is een goedebedrijfsverzekering afgesloten.

1.6 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg vanziekte van de instructeur of een ongeval, weersomstandigheden en/ofverkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld ener wordt een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. Deleerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/ofschadevergoeding.

DE LEERLING DIENT ZICH TE HOUDEN AAN DE VOLGENDE AFSPRAKEN: ARTIKEL 2

‍2.1 Om autorijlessen te volgen moet je 16,5 jaar zijn. Ommotorrijlessen te volgen moet je 18 jaar oud zijn en in bezit zijn van eencategorie B rijbewijs of theoriecertificaat A. Om aanhangerrijlessen te volgenmoet je 18 jaar oud zijn en in bezit zijn van een categorie B rijbewijs. Tevensdient de leerling tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich tehebben.

2.2 De leerling zorgt er voor om op tijd en op deafgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets te laat,dan wacht de instructeur altijd 15 minuten op de afgesproken plaats. Ben je erdan nog niet, dan heeft de rijschool het recht om 100% van de les in rekeningte brengen.

2.3 De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven.Echter wel 24 uur van te voren melden, anders heeft de rijschool het recht om100% van de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.

2.4 Een te laat afgezegde les wordt niet bij de leerling inrekening gebracht indien er een dringende reden is. Dringend is bijvoorbeeld :het overlijden van een naaste familie, begrafenis en spoedopname in hetziekenhuis. Geen dringende reden is bijvoorbeeld: ziekte, ziekenhuisopnamewaarbij je weet dat je opgenomen wordt, maar dit van te voren niet aangeeft ofvakantie.

2.5 De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie overzijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en ofdrugsgebruik naar waarheid aan de rijschool. De gezondheidsverklaring dient bijhet CBR naar waarheid te worden ingevuld. Word deze niet naar eer en waarheid ingevuld is dat op eigen risico vande leerling en ouderlijk gezag.

2.6 Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 2.5 vermeld staat, dan heeft de rijschool het recht de lessen (lesovereenkomst) perdirect te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.

2.7 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.5 genoemde situatiesheeft de rijschool het recht dit te verhalen op de leerling.

VOOR DE WIJZE VAN BETALING GELDEN DE VOLGENDE VOORWAARDEN: ARTIKEL 3

‍3.1 Betalingen zijn per bank of contant bij de instructeurmogelijk.

3.2 Voor betalingen bij lespakketten dienen de betaaltermijnen uiterlijk 2 weken na de termijn datum voldaan te zijn, gebeurt ditniet dan worden de lessen stop gezet.

3.3 Komt het toch voor dat de leerling niet tijdig betaalt,dan hanteert de rijschool de volgende procedure:a. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijgje in eerste instantie een herinneringsfactuur. Wordt hier echter ook geen gehooraan gegeven, ontvang je 14 dagen na de herinnering een aanmaning waarbijaanmaningskosten (minimaal €10) worden gerekend. Indien mogelijk wordt ertelefonisch contact gezocht met de leerling.b. De rijschool mag rente gaan vragen over het verschuldigdebedrag nadat er 14 dagen zijn verstreken na de factuurdatum. Deze rentebedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis.

3.4 Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaalt ,dan schakelt de rijschool een incassobureau in. Dan komen er natuurlijk extrakosten bij, die de leerling zelf moet dragen.

3.5 Als je een pakket hebt aangeschaft en je behaalt jerijbewijs terwijl je het pakket nog niet volledig benut hebt, dan heb je rechtop restitutie: de niet gereden uren worden gecrediteerd tegen de pakket uurprijs.


RIJ(HER)EXAMEN EN TUSSENTIJDSE TOETS: ARTIKEL 4

‍4.1 Als de leerling niet of te laat op het examen verschijntvanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet deleerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt tevervallen.

4.2 Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer,bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen nietzelf te betalen. De rijschool heeft dan wel het recht om aan de leerling dekosten van de heen en terug reis te berekenen.

BEËINDIGEN VAN DE LES- EN PAKKETOVEREENKOMSTEN: ARTIKEL 5

‍5.1 De rijschool heeft het recht om alle vormen vanovereenkomsten te doen ontbinden als:a. de rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerlingopzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft gegeven aan de rijschool (zieartikel 2.5)b. de rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerlingopzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.

AANVULLENDE AFSPRAKEN: ARTIKEL 6

‍6.1 De rijschool kan indien het nodig is aanvullendeafspraken met de leerling maken. Deze zullen dan schriftelijk wordenvastgelegd.6.2 Echter deze algemene voorwaarden zullen op al onzeovereenkomsten van kracht zijn.

LESPAKKETTEN: ARTIKEL 7

‍7.1 Indien de leerling een lespakket heeft gekocht en aanhet einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijkexamen, kan deleerling nog geen gebruik maken van het examen. De leerling dient dan eerstextra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen tegen het op datmoment geldende losse uurtarief. Deze uren worden maandelijks achteraf inrekening gebracht.

7.2 de leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdigbehalen van het theoriecertificaat. Zonder geldig theoriecertificaat kan ergeen tussentijdse toets of rij(her)examen gereserveerd of afgenomen worden. Derijschool is niet verantwoordelijk voor het langer duren van de rijopleiding enhet eventueel overschrijden van het aantal uren van het pakket (en de daarbijkomende extra lesuren die betaald moeten worden).


VRIJWARING: ARTIKEL 8

‍8.1 Als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen eenbekeuring krijgt en of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgendeafspraken:a. De rijschool kan de leerling normaal gesproken nietaansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. De rijschooldraagt zelf het risico.b. Als de leerling zich in de auto of op de motor zodanigopzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur eenaanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.c. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onderinvloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnenbeïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat de leerling onderinvloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.d. Het is overigens ook verboden om medicijnen te nemenwaardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staatoverigens duidelijk op de verpakking. Ook dan kan de leerling bij eenaanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de rijschoolop als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.

8.2 De rijschool zal de leerling vragen of hij/zij eenontzegging van de rijbevoegdheid heeft. Dit kan bijvoorbeeld verkregen zijn alsde leerling dronken op de fiets of bromfiets reed en is gedaagd voor derechter. De leerling mag dan in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Als deleerling dan niet de waarheid heeft verteld en tóch rijlessen neemt, dan kan deleerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgenzoals boetes en of schade veroorzaakt aan derden.


GESCHILLEN: ARTIKEL 9

‍Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlandsrecht van toepassing.