RIJSCHOOL MICHEL BAKKER

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan met Rijschool Michel Bakker, als wel op iedereen die lessen volgt of andere diensten afneemt van deze rijschool. Hierin staan alle afspraken die nageleefd moeten worden door Rijschool Michel Bakker en de leerlingen.


DE RIJSCHOOL DIENT ZICH TE HOUDEN AAN DE VOLGENDE AFSPRAKEN: ARTIKEL 1

1.1 De leerling krijgt praktijkles van een rij-instructeurdie aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen(WRM). De instructeurmoet in het bezit zijn van een geldige bevoegdheidspas.

1.2 Het praktijkexamen wordt door de rijschool binnen twee weken gereserveerd nadat je de examenkosten betaald hebt.

1.3 De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waarin rijles wordt gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.

1.4 De rijles moet volledig worden benut voor de leerling. Dus is het niet de bedoeling dat de instructeur in de lestijd andere zaken doet die niets met de les te maken hebben, bijvoorbeeld: boodschappen doen.

1.5 De rijschool heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van jouw aansprakelijk is een goede bedrijfsverzekering afgesloten.

1.6 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weersomstandigheden en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

DE LEERLING DIENT ZICH TE HOUDEN AAN DE VOLGENDE AFSPRAKEN: ARTIKEL 2

‍2.1 Om autorijlessen te volgen moet je 16,5 jaar zijn. Om motorrijlessen te volgen moet je 18 jaar oud zijn en in bezit zijn van een categorie B rijbewijs of theoriecertificaat A. Om aanhangerrijlessen te volgen moet je 18 jaar oud zijn en in bezit zijn van een categorie B rijbewijs. Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben.

2.2 De leerling zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 15 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er dan nog niet, dan heeft de rijschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen.

2.3 De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Echter wel 48 uur van te voren melden, anders heeft de rijschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.

2.4 Een te laat afgezegde les wordt niet bij de leerling inrekening gebracht indien er een dringende reden is. Dringend is bijvoorbeeld: het overlijden van een naast familielid, begrafenis en spoedopname in het ziekenhuis. Geen dringende reden is bijvoorbeeld: ziekte, ziekenhuis opname waarbij je weet dat je opgenomen wordt, maar dit van te voren niet aangeeft of vakantie.

2.5 De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en of drugsgebruik naar waarheid aan de rijschool. De gezondheidsverklaring dient bij het CBR naar waarheid te worden ingevuld. Word deze niet naar eer en waarheid ingevuld is dat op eigen risico van de leerling en ouderlijk gezag.

2.6 Indien de leerling iets verzwijgt uit het geen in 2.5 vermeld staat, dan heeft de rijschool het recht de lessen (lesovereenkomst) per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.

2.7 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.5 genoemde situaties heeft de rijschool het recht dit te verhalen op de leerling.

VOOR DE WIJZE VAN BETALING GELDEN DE VOLGENDE VOORWAARDEN: ARTIKEL 3

‍3.1 Betalingen zijn per bank of contant bij de instructeur mogelijk.

3.2 Voor betalingen bij lespakketten dienen de betaaltermijnen uiterlijk 2 weken na de termijn datum voldaan te zijn, gebeurt dit niet dan worden de lessen stop gezet.

3.3 Komt het toch voor dat de leerling niet tijdig betaalt, dan hanteert de rijschool de volgende procedure:

a. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijg je in eerste instantie een herinneringsfactuur. Wordt hier echter ook geen gehoor aan gegeven, ontvang je 14 dagen na de herinnering een aanmaning waarbij aanmaningskosten (minimaal €10) worden gerekend. Indien mogelijk wordt er telefonisch contact gezocht met de leerling.

b. De rijschool mag rente gaan vragen over het verschuldigde bedrag nadat er 14 dagen zijn verstreken na de factuurdatum. Deze rente bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis.

3.4 Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaalt, dan schakelt de rijschool een incassobureau in. Dan komen er natuurlijk extra kosten bij, die de leerling zelf moet dragen.

3.5 Als je een pakket hebt aangeschaft en je behaalt je rijbewijs terwijl je het pakket nog niet volledig benut hebt, dan heb je rechtop restitutie: de niet gereden uren worden gecrediteerd tegen de pakket prijzen.


RIJ(HER)EXAMEN EN TUSSENTIJDSE TOETS: ARTIKEL 4

‍4.1 Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt tevervallen.

4.2 Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen. De rijschool heeft dan wel het recht om aan de leerling de kosten van de heen en terug reis te berekenen.

BEËINDIGEN VAN DE LES- EN PAKKETOVEREENKOMSTEN: ARTIKEL 5

‍5.1 De rijschool heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als:

a. de rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft gegeven aan de rijschool (zie artikel 2.5)

b. de rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.

AANVULLENDE AFSPRAKEN: ARTIKEL 6

‍6.1 De rijschool kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de leerling maken. Deze zullen dan schriftelijk worden vastgelegd.

6.2 Echter deze algemene voorwaarden zullen op al onze overeenkomsten van kracht zijn.

LESPAKKETTEN: ARTIKEL 7

‍7.1 Indien de leerling een lespakket heeft gekocht en aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijkexamen, kan de leerling nog geen gebruik maken van het examen. De leerling dient dan eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen tegen het op dat moment geldende losse uurtarief. Deze uren worden maandelijks achteraf inrekening gebracht.

7.2 de leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Zonder geldig theoriecertificaat kan er geen tussentijdse toets of rij(her)examen gereserveerd of afgenomen worden. De rijschool is niet verantwoordelijk voor het langer duren van de rijopleiding en het eventueel overschrijden van het aantal uren van het pakket (en de daar bijkomende extra lesuren die betaald moeten worden).


VRIJWARING: ARTIKEL 8

‍8.1 Als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:

a. De rijschool kan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. De rijschooldraagt zelf het risico.

b. Als de leerling zich in de auto of op de motor zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.

c. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.

d. Het is overigens ook verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook dan kan de leerling bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de rijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.

8.2 De rijschool zal de leerling vragen of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. Dit kan bijvoorbeeld verkregen zijn als de leerling dronken op de fiets of bromfiets reed en is gedaagd voor de rechter. De leerling mag dan in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Als de leerling dan niet de waarheid heeft verteld en tóch rijlessen neemt, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en of schade veroorzaakt aan derden.


GESCHILLEN: ARTIKEL 9

‍Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.