Algemene voorwaarden

RIJSCHOOL MICHEL BAKKER 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alleovereenkomsten die worden aangegaan met Rijschool Michel Bakker, als wel opiedereen die lessen volgt of andere diensten afneemt van deze rijschool. Hierinstaan alle afspraken die nageleefd moeten worden door Rijschool Michel Bakkeren de leerlingen. 

DE RIJSCHOOL DIENT ZICH TE HOUDEN AAN DE VOLGENDE AFSPRAKEN: ARTIKEL 1

1.1 De leerling krijgt praktijkles van een rij-instructeurdie aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen(WRM). De instructeurmoet in het bezit zijn van een geldige bevoegdheidspas.

1.2 Het praktijkexamen wordt door de rijschool binnen tweeweken gereserveerd nadat je de examenkosten betaald hebt.

1.3 De leerling legt het rijexamen in principe af met deauto waarin rijles wordt gegeven. In geval van overmacht kan het echtergebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.

1.4 De rijles moet volledig worden benut voor de leerling.Dus is het niet de bedoeling dat de instructeur in de lestijd andere zaken doetdie niets met de les te maken hebben, bijvoorbeeld: boodschappen doen.

1.5 De rijschool heeft voor het geval er iets gebeurtwaarvoor zij ten opzichte van jouw aansprakelijk is een goedebedrijfsverzekering afgesloten.

1.6 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg vanziekte van de instructeur of een ongeval, weersomstandigheden en/ofverkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld ener wordt een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. Deleerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/ofschadevergoeding. 

DE LEERLING DIENT ZICH TE HOUDEN AAN DE VOLGENDE AFSPRAKEN: ARTIKEL 2

2.1 Om autorijlessen te volgen moet je 16,5 jaar zijn. Ommotorrijlessen te volgen moet je 18 jaar oud zijn en in bezit zijn van eencategorie B rijbewijs of theoriecertificaat A. Om aanhangerrijlessen te volgenmoet je 18 jaar oud zijn en in bezit zijn van een categorie B rijbewijs. Tevensdient de leerling tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich tehebben.

2.2 De leerling zorgt er voor om op tijd en op deafgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets te laat,dan wacht de instructeur altijd 15 minuten op de afgesproken plaats. Ben je erdan nog niet, dan heeft de rijschool het recht om 100% van de les in rekeningte brengen.

2.3 De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven.Echter wel 24 uur van te voren melden, anders heeft de rijschool het recht om100% van de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.

2.4 Een te laat afgezegde les wordt niet bij de leerling inrekening gebracht indien er een dringende reden is. Dringend is bijvoorbeeld :het overlijden van een naaste familie, begrafenis en spoedopname in hetziekenhuis. Geen dringende reden is bijvoorbeeld: ziekte, ziekenhuisopnamewaarbij je weet dat je opgenomen wordt, maar dit van te voren niet aangeeft ofvakantie.

2.5 De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie overzijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en ofdrugsgebruik naar waarheid aan de rijschool. De gezondheidsverklaring dient bijhet CBR naar waarheid te worden ingevuld. Word deze niet naar eer en waarheid ingevuld is dat op eigen risico vande leerling en ouderlijk gezag.

2.6 Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 2.5 vermeld staat, dan heeft de rijschool het recht de lessen (lesovereenkomst) perdirect te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.

2.7 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.5 genoemde situatiesheeft de rijschool het recht dit te verhalen op de leerling. 

VOOR DE WIJZE VAN BETALING GELDEN DE VOLGENDE VOORWAARDEN: ARTIKEL 3

3.1 Betalingen zijn per bank of contant bij de instructeurmogelijk.

3.2 Voor betalingen bij lespakketten dienen de betaaltermijnen uiterlijk 2 weken na de termijn datum voldaan te zijn, gebeurt ditniet dan worden de lessen stop gezet.

3.3 Komt het toch voor dat de leerling niet tijdig betaalt,dan hanteert de rijschool de volgende procedure:a. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijgje in eerste instantie een herinneringsfactuur. Wordt hier echter ook geen gehooraan gegeven, ontvang je 14 dagen na de herinnering een aanmaning waarbijaanmaningskosten (minimaal €10) worden gerekend. Indien mogelijk wordt ertelefonisch contact gezocht met de leerling.b. De rijschool mag rente gaan vragen over het verschuldigdebedrag nadat er 14 dagen zijn verstreken na de factuurdatum. Deze rentebedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis.

3.4 Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaalt ,dan schakelt de rijschool een incassobureau in. Dan komen er natuurlijk extrakosten bij, die de leerling zelf moet dragen.

3.5 Als je een pakket hebt aangeschaft en je behaalt jerijbewijs terwijl je het pakket nog niet volledig benut hebt, dan heb je rechtop restitutie: de niet gereden uren worden gecrediteerd tegen de pakket uurprijs. 

RIJ(HER)EXAMEN EN TUSSENTIJDSE TOETS: ARTIKEL 4

4.1 Als de leerling niet of te laat op het examen verschijntvanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet deleerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt tevervallen.

4.2 Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer,bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen nietzelf te betalen. De rijschool heeft dan wel het recht om aan de leerling dekosten van de heen en terug reis te berekenen. 

BEËINDIGEN VAN DE LES- EN PAKKETOVEREENKOMSTEN: ARTIKEL 5

5.1 De rijschool heeft het recht om alle vormen vanovereenkomsten te doen ontbinden als:a. de rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerlingopzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft gegeven aan de rijschool (zieartikel 2.5)b. de rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerlingopzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen. 

AANVULLENDE AFSPRAKEN: ARTIKEL 6

6.1 De rijschool kan indien het nodig is aanvullendeafspraken met de leerling maken. Deze zullen dan schriftelijk wordenvastgelegd.6.2 Echter deze algemene voorwaarden zullen op al onzeovereenkomsten van kracht zijn. 

LESPAKKETTEN: ARTIKEL 7

7.1 Indien de leerling een lespakket heeft gekocht en aanhet einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijkexamen, kan deleerling nog geen gebruik maken van het examen. De leerling dient dan eerstextra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen tegen het op datmoment geldende losse uurtarief. Deze uren worden maandelijks achteraf inrekening gebracht.

7.2 de leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdigbehalen van het theoriecertificaat. Zonder geldig theoriecertificaat kan ergeen tussentijdse toets of rij(her)examen gereserveerd of afgenomen worden. Derijschool is niet verantwoordelijk voor het langer duren van de rijopleiding enhet eventueel overschrijden van het aantal uren van het pakket (en de daarbijkomende extra lesuren die betaald moeten worden). 

VRIJWARING: ARTIKEL 8

8.1 Als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen eenbekeuring krijgt en of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgendeafspraken:a. De rijschool kan de leerling normaal gesproken nietaansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. De rijschooldraagt zelf het risico.b. Als de leerling zich in de auto of op de motor zodanigopzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur eenaanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.c. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onderinvloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnenbeïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat de leerling onderinvloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.d. Het is overigens ook verboden om medicijnen te nemenwaardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staatoverigens duidelijk op de verpakking. Ook dan kan de leerling bij eenaanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de rijschoolop als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.

8.2 De rijschool zal de leerling vragen of hij/zij eenontzegging van de rijbevoegdheid heeft. Dit kan bijvoorbeeld verkregen zijn alsde leerling dronken op de fiets of bromfiets reed en is gedaagd voor derechter. De leerling mag dan in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Als deleerling dan niet de waarheid heeft verteld en tóch rijlessen neemt, dan kan deleerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgenzoals boetes en of schade veroorzaakt aan derden. 

GESCHILLEN: ARTIKEL 9

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlandsrecht van toepassing.  Zelâo van Uden
Martin Callaars
Nienke Geraerdts
Pim Slokker
Celesta Salari
Stijn van den Akker
Noureille van der Raaij
Michel den Hartog
Kelvin van de Sande
Isa Spithoven
Laura van Lunteren
Yannick Dulski
Yannick de Wit
Damian Lamboo
Daan de Wit
Michael Hazebroek
Joël Martina
Nienke van Ooijen
Jeffrey Koedam
Amanda Grandia
Jolanda de Graaf
Manolito Wassink
Kevin Hoolmans
Bram Vos
Denise van der Mueren
Andre van den Hater
Jelle de Zee
Julius van Heusden
Jennifer van der Mueren
Lindsay Edener
Sophie van Slooten
Mijke Burger
Ilse van de Sluis
Isabelle Bakkum
Christiaan van Ewijk
Feikje Dijkstra
Twan Willemse
Bonny van der Kolk
Elise Zijlstra
Jeremy Siben
Kubilay Sargin
Glenn Oosterhuis
Janine van Haarlem
Lizelotte van Slooten
Nienke Schaberg
Noah WitjesShama Vogel
Lotte Waardenburg
Floortje Rooijens
Martine Stap
Serkan Uyuk
Abdo Chedid
Jelmer Wuite
Ayo Pater
Jasper van Empel
Mark van Ingen
Gerjen Scholten
Chris Verbiest
Danique Copier
Manuel Verbaast
Debbie van Sterkenburg
Melvin van Schijndel
Mark Mulder
Jerrold Gunther
Lisannah Achterberg
Youri Verbon
Patricia van Doesburg
Bart van Zantvoort
Jesse Oosterheert
Dante Wammes
Floris Schrijver
Rick Verweij
Sophie Warmerdam
Rolf Burggraaf
Thomas Kolijn
Lies Huiberts
Minke Bronk
Amber Markus
Lindelotte de Koster
Calvin Bruins
Martin Middelkoop
Lara Kesselaar
Roy van de Ridder
Justin Smael
Renaldo van Stijn
Esmé van Dijk
Ruben Meij
Thomas Sanders
Michelle van Beek
Suzanne Verschoor
Joost Muller
Henrieke van Doorn
Wyan reus
Britt van Maurik
Vincent Koek
Daan de Rooij
Wilma Tijssen
Mitchel van Dalen
Tom Huiberts
Sanne DijksmanYannick Rademaker
Calvin Driessen
Stan van der Wiel
Remco van Leerdam
Michel Schaapman
Luna van Leeuwen
Tayfun Karadogan
Samuel van Eldert
David Blokzijl
Naomi Suitela
Larissa van de Sluis
Marin van den Broek
Christiaan Huisman
Sharona Verwaaij
Martijn Bazen
Lotte van Ooijen
Renée van Dongen
Angela de Morée
Deniz Isik
Dominique de Jong
Shayne van den Breul
David Vogel
Lizzy Schouten
Suzanne van der Waal
Sten Jansen
Mathijs Zuurmond
David Slotboom
Wessal Wafa
Maarten van Dijke
Sven Vermeulen
Davey van Tuil
Davide Gammone
Boudewijn Hoogendorp
Susanne de Swart
Maartje van Wiggen
Anouk Hurks
Max van Dijk
Joran Schoonheim
Shauni Moraal
Charlotte van der Hoef
Lionel van Oorschot
Pieter Boot
Govert Timmer
Lisa Riemens
Robin Boon
Floris Smit
Evi van den Oord
Hessel Copier
Petra van Zetten
Djona Kwakkel
Marleen Hoogendijk
Djai Ligthart
Noud Goossens
Mandy Hol
Joris Wammes
Laura Willemsen
Lisa Verbon
Tim Kragten
Mustafa Arifoglu
Niels Weggeman
Annabel Kingma
Nathalie van SterkenburgMilou Maassen
Britte Heinsman
Job van Zijl
Ferry van Beurden
Mitchel van Blitterswijk
Ruben van der Heijden
Bart Slokker
Richelle van der Koppel
Jordy Waroux
Jeroen Jonkman
Aniek van Hoek
Robin Vermeij
Chris van Arnhem
Thomas Bestebreurtje
Jelmar Martina
Gerbrielle Stap
Chantal Steevens
Chantal van Zetten
Marloes Boot
Denise Agema
Willemijn Geuze
Marijn Greeven
Milan Den Hertog
Tiffany van Verseveld
Alinda Heenck
Sylvia Nout
Robbin van Ewijk
Jeroen Steemers
Kevin Smit
Nina Oukes
Hylke de Zee
Marit van der Heijden
Daniel van Maurik
Jelle Dijkstra
Marco Janssen
Jamy Suitela
Woutje van Wiggen
Vera van de Wiel
Mitchell Geurtsen
Melvin Paalvast
Joël Sanakij
Kaylee Sleeuwenhoek
Roy Vermeulen
Anthony Versteeg
Johan Copier
Bart van Waveren
Jordy Arendse
Sharon Hol
Tanne de Lat
Henry Schrijver
Koen Timmermans
Colin van Tuyl
Danica van Lent
Nina van ZandwijkMarianne Leenders
Annouk Blom
Sjors van der Sluis
Daan van Rossum
Isabelle Kriegsman
Nena Hoekstra
Bas van Hunnik
Annick van der Waal
Menno Stegmeijer
Ketvalee Klanpasert
Kevin Kolijn
Naomi Beekhof
Stefan Kallenbach
Davey Lippinkhof
Demi Rutting
Charlotte van Lent
Marleen Gijsen
Esmee van den Boogert
Milou Noordergraaf
Bram van Hees
Arie Verweij
Jaleesa Suitela
Sebastiaan Bos
Robin Smit
Corne van Doorn
Nicky de Weger
Priscilla Wassink
Gerart Nijhoff
Marjolein van Ewijk
Wim Janssens
Kim Knippers
Wesley van Dee
Norien Voskuilen
Jeffrey Mailuhu
Jessica de Swart
Floortje Koek
Teun Herman Copier
Izaak Latumahina
Coen van Slooten
Elien Cremers
Bart van Hoek
Marlijn Miltenburg
Lilian Casson
Willianne van Os
Martijn Wuite
Maikel van Empel
Alessandra Florez
Bob Mayr
Mitchell Hamelijnck
Hans Sahuleka
Anna-Lisa Timmer
Thijs van ZantvoortMathilde van den Broek
Vincent de Bie
Eva Burgers
Anne Jager
Tristan Blom
Samantha Oudsen
Niels Ton
Mats van Tuil
Lisa Boudewijn
Mandy Slootmaker
Brian Casson
Wesley Verbeek
Simone van der Steen
Robbert van Zandwijk
Rob van Kessel
Mike Knippers
Gerard Lamboo
Rowie Quik
Gerco Dorrestijn
Sanne Willemsen
Björn van Doesburg
Bo van der Meulen
Dion Hak
Allard Braam
Lisanne Knippers
Gordon van Maurik
Arie Koster
Bianca Droog
Perry van Steenis
Anouk van Hees
Jori Navest
Hente de Weijer
Willem van Dijk
Felix Broekhuizen
David Hu
Ajay van Kampen
Nicky Naron
Joey van Verseveld
Malissa van Beurden
Arie Kaashoek
Jantiene Hoek
Stefan van Buren
Marinus van den Berg
Deborah den Tek
Ian Oukes
Tessa te Marvelde
Annemieke Soorsma
Dennis van Verseveld
Benjamin Omtzigt
Manon Matena
Patrick Bruining
Rosalin van Tuyl
Anton van Breda
Chantal Visée
Jordy Smits
Sandro van Zoelen
Tim Braam
Andrea Bronkhorst
Kitty Duizer
Bram Ruijsink
Priscilla van de Velde
Alwin Copier
Ruben van den Oord
Jolanda de Kleijn
Christina JanssenCornelis Copier
Denise Mercey
Arie van Kuilenburg
Rinus Janssens
Geert Otter
Lars van Steenbergen
Thomas Kallenbach
Thijs van Son
Lavina van den Burg
Lenja Witlox
Anique ten Brinke
Jamie Lawrence
Claudia Verzijl
Michaela Tummers
Raymon van de Peppel
Anita Hamidie
Samora Kesseboom
Ruben Knobbout
Joas Petri
Anouk van Roessel
Bente Hoekstra
Arthur Maris
Nico van Seijda
Marleen Philips
Wiljan van Zetten
Hester Vermeulen
Moulien Duijts
Sophie Visser
Liza Westerhuis
Sandra van Mourik
Ilona Grandia
Kevin Knippers
Maaike Broekhuizen
Davey Rutting
Wietske Coster
Laura Zijlstra
Jeffrey Spee
Sarah Kerbosch
Rik Raaymakers
Cindy Roelofsen
Jacco Vermeulen
Matthijs CopierHenri ten Teuling
Peter-Dirk Lassche
Hanneke Philibert
Davey Verbeek
Elsa Sluijter
Vincent Omtzicht
Jordy Ketz
Yannick de Groot
Zoë Trapman
Jeffrey van Mourik
Francis van Barneveld
Denny van Zanten
Jelle Jager
Laura Mulas
Robin Quick
Arienne van Hunnik
Mariska Pak
Niels van den Heuvel
Terrence Stolp
Davy van Zetten
Hilde Hoek
Janneke Verberk
Eline Katerberg
Antonie Hauzer
Collin de Groot
Marloes van der Heijden
Gert-Jan van Os
Stuart Lawrence
Martino Versteeg
Mariska Hilhorst
Michel Boudewijn
Sarah van Berge Henegouwen
Christa Copier
Sally Ann Keessen
Sander Boudewijn
Han van Bruggen
Jesse van Straaten
Danniek van Soelen
Laurine Hoek
Kirsten Bastiaans
Fedor Kok
Jeanine van den Berg
Nout Wolters
Patrick Doelman
Zico Lecluse
Suzanne van Rooijen
Martijn Tom
Carlo van Heusden
Jasper van Bladel
Werner Müller
Dorus Woudstra
Patrick Kooijman
Tom Ham
Michelle Minderman
Marion Schenkelaars
Justin van Tuil
Sjors Pieters
Christiaan Buijs
Merleen van Deursen
Corné Verweij
Roland den Hartog